| K-MILK PRODUCTS CO LTD. | บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด

PR K-MILK


Best SMEs Startup Award 2017

On 18 Sep 2017, Accomplished the Supreme SMEs Startup Award 2017
with a Trophy the Prime Minister of Thailand 


รับรางวัลสุดยอด SMEs Start up Award 2017
อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
Best SMEs Start up Award 2017 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 
จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 
อ้างอิงข้อมูลจากเวปหลักของงาน:  www.SMEsNationalAwards.com
 
ที่มาและวัตถุประสงค์ของรางวัล
การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9
9th SMEs National Awards 2017
และรางวัล SMEs Start up Awards 2017
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ได้จัดกิจกรรม การประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้ชื่อว่ารางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards ขึ้น โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 8 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีธุรกิจ SMEs จำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วม กิจกรรม ดังนั้น สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัลSMEs National Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย
 
ในปี 2560 สสว. จึงได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และรางวัล SMEs Start up Awards สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี โดยมีกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่เป็นเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 20 กลุ่มธุรกิจย่อย สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินทั้ง 2 รางวัลนั้น จะอ้างอิงเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA)มาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่างๆมีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหา SMEs ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี
มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล
 

Meet us @