| K-MILK PRODUCTS CO LTD. | บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด

PR K-MILK


What is the HACCP ?

HACCP is an International Food Safety Standard shall require for food export declaration in developed countries.

The basic understanding is: 

>>  Food Processing must be fully controlled for the cleanliness of food safety under the good manufacturing process. 
Here, it calls GMP Codex Standard.

GMP stands for: Good Manufacturing Process

>>  Even carefully food safety controlled, there may be some points that must pay more attention as a superb controlling. 
So call, it's a harzard and critical point of the food processing.  

HACCP stands for:  HACCP stands for Hazard Analysis Critical Control Point


K-MILK PRODUCTS CO.,LTD. has been certified GMP Codex and HACCP the Bureau Veritas Certification (Thailand) on 17th September 2017.


===============================================================

ความเข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับระบบมาตรฐานอาหารสะอาด คือ

ระดับที่ 1:  มาตรฐาน อย ของ กระทรวงสาธารณสุข หรือที่มักเรียกว่า GMP ตามกฎหมาย

ระดับที่ 2:  มาตรฐาน GMP Codex ซึ่งออกกฎและควบคุมโดย องค์การอาหารสากล WHO
หลักการของ GMP Codex คือ การควบคุมกระบวนการผลิตทุกส่วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า อาหารจะสะอาดและปลอดภัยจาก B-เชื้อโรคต่างๆ C-สารเคมีอันตรายต่างๆ P-สิ่งปลอมปน เช่น แก้ว กระจก โลหะ

ระดับที่ 3:  มาตรฐาน HACCP ซึ่งหมายถึง การต้องมีมาตรฐาน GMP Codex ก่อน กล่าวคือต้องมั่นใจว่า อาหารจะต้องสะอาดและปลอดภัยจาก B-C-P  แต่กระนั้นก็ตาม ในบางส่วนของกระบวนการ มาตรการของ GMP Codex อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า อาหารจะสะอาดและปลอดภัย  จึงต้องมีการควบคุมในจุดๆ นั้นเป็นพิเศษ เช่น กรณีที่วัตถุดิบเป็น ถั่วลิสง อาจมีการปนเปื้อนของเชื้ออัลฟาท็อกซิน ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง จึงถือเป็นจุดที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ เพิ่มมากกว่าปกติ จึงเรียกว่า จุดวิกฤต

กรณีของ K-Miilk Cereal นอกจากในกระบวนการผลิต เราจะมีการควบคุมตามมาตรฐาน GMP Codex แล้ว เรายังมีการควบคุมใน จุดวิกฤต ดังนี้
๐ วัตถุดิบ และ อาหารเมื่อผลิตเสร็จ จะต้องปราศจากเชื้ออัลฟาท็อกซิน
๐ วัตถุดิบ และ อาหารเมื่อผลิตเสร็จ จะต้องปราศจากเศษโลหะปนเปื้อน


จึงมั่นใจได้ว่า เคมิลค์ซีเรียล ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด และปราศจากการปนเปื้อนสิ่งอันตรายต่อผู้บริโภค 100%

===============================================================

GMP และ HACCP คืออะไร
         GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญมากในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
        GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาการเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค
        หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่วนจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิภัณฑ์ รวมถึง ระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation and Hygiene) ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพ และความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GMP ยังคงเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆต่อไป เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 อีกด้วย
 
 
        HACCP หรือ Hazards Analysis and Critical Points) คือระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ อาทิ เศษแก้ว โลหะ เป็นต้น ปัจจุบัน HACCP ถือเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งโดยผู้ผลิต และผู้บริโภค และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
       ระบบ HACCP มีหลักการ 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.  ดำเนินการวิเคราะห์อันตราย (Conduct a hazards analysis)
2.  หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Determine the Critical Control Point (CCPs))
3.  กำหนดค่าวิกฤต (Establish critical Limit (s))
4.  กำหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Establish a system to monitor control of the CCP)
5.  กำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม (Establish the corrective action to be taken when monitoring indicates that particular CCP is not under control)
6.  กำหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ HACCP (Establish procedures for verification to confirm that the HACCP system is working effectively)
7.  กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามหลักการเหล่านี้ และการประยุกต์ใช้ (Establish documentation concerning all procedures and records appropriate to these principles and their application)


Credit:  https://www.fatek.co.th/knowledge/knowlage/203-gmp-haccp.htmlMeet us @